Categories: Hữu ích

Các từ vựng để tự đọc bảng lương ở Nhật Bản

【Từ vựng bảng lương】

明細書: Bảng chi tiết

– 給与: lương

– 時間給/時給: lương giờ

– 月給: lương tháng

– 時間外: ngoài giờ (tăng ca)

1/ 支給: Chi trả (tiền lương làm được)

– 基本給: lương cơ bản (số ngày làm đc và số tiếng làm đc)

– 時間外手当/残業手当: tiền tăng ca ngoài giờ

– 非課税通勤費: phí đi lại (miễn thuế)

– 総支給額合計: tổng cộng tiền chi trả

– 手当: trợ cấp

– 休日手当: trợ cấp ngày nghỉ

– 資格手当: trợ cấp bằng cấp

– 通勤手当: trợ cấp đi lại

– 早出残業 (手当): trợ cấp đi làm sớm

– 深夜労働時間: thời gian làm đêm

– 休日労働時間: thời gian làm việc vào ngày nghỉ

– 不足分: phần thiếu của tháng ….

2/ 控除: khấu trừ

– 健康保険: bảo hiểm y tế

– 厚生年金: bảo hiểm hưu trí

– 雇用保険: bảo hiểm thất nghiệp

– 介護保険料 bảo hiểm điều dưỡng

– (原泉)所得税: thuế thu nhập cá nhân (bao gồm tăng ca)

– 住民税: thuế thị dân (thuế cư trú)

– 居住費: phí cư trú

– 社宅費: tiền nhà của cty

– 水道光熱費: tiền điện nước

– 旅行積立金: tiền quỹ tiết kiệm du lịch công ty

– 社会保険合計: tổng cộng bảo hiểm xã hội

– その他1: phần trừ khác

– 控除合計: tổng cộng khấu trừ

– その他控除: Khấu trừ những phần khác

3/ 勤怠: chuyên cần (chấm công)

– 出勤日数: số ngày đi làm

– 有休日数: nghỉ có phép

– 有休残数: số ngày nghỉ tăng ca

– 所定労働時間: thời gian làm việc quy định

– 残業:tăng ca

– 40超時間: thời gian hơn 40 tiếng

– 労働時間: thời gian lao động

– 普通残業時間: thời gian tăng ca bình thường

– 深夜労働時間: thời gian làm đêm

– 休日労働時間: thời gian làm việc vào ngày nghỉ

4/ 記事: ghi chú

– 課税給与: lương chưa thuế

– 所得税合計: tổng thuế thu nhập cá nhân

– 社会保険合計: tổng cộng bảo hiểm xã hội

– 差引支給額: tiền về tay nhận được

admin

Trang web ra đời nhằm chia sẻ cho các bạn học tiếng Nhật biết những phần mềm ứng dụng học tiếng Nhật hay để hỗ trợ cho việc học tiếng Nhật tốt nhất. Hy vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn.

Leave a Comment
Published by
admin

Recent Posts

Tính lương cơ bản tối thiểu của bạn tại Nhật Bản

Hướng dẫn tính lương cơ bản của bạn khi nhận lương theo tháng ở Nhật…

2 năm ago

Đáp án JLPT N1 7/2019 chuẩn đầy đủ nhất!

Đáp án JLPT N1 7/2019 chuẩn đầy đủ nhất! Hiện tại đã có đầy đủ…

3 năm ago

Đáp án JLPT N2 7/2019 chuẩn đầy đủ nhất!

Đáp án JLPT N2 7/2019 chuẩn đầy đủ nhất! Hiện tại đã có đầy đủ…

3 năm ago